Privacy verklaring

Privacy statement

 

Wie is Mirmakery?
Mirmakery is gevestigd in Zeewolde en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 73061131. Mirmakery is een compacte onderneming bestaande uit een atelier en een webshop. Mirmakery bestaat formeel sinds 2018, maar ontwerpen en creëren was reeds de praktijk van alledag in de jaren eraan voorafgaand. Wij houden van herkenbare en soms alledaagse producten van onverwachte materialen. Van materialen uit de natuur, uit het tweedehands circuit of soms zelfs materialen die tot afval bestempeld worden. Door er herkenbare producten van te maken wordt duidelijk dat hergebruik eigenlijk logisch is en verrassend mooie gebruiksvoorwerpen oplevert.

Privacy is belangrijk voor u
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard of anderszins verwerkt. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
In het kader van onze diensten, kunnen wij persoonsgegeven verzamelen van websitebezoekers, geïnteresseerden en kopers. Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij op dit moment (2019) nog geen (tracking) cookies. Wanneer u het contactformulier gebruikt deelt u contactgegevens met ons zoals uw naam en e-mailadres zodat wij u kunnen benaderen om uw vragen te beantwoorden. Wanneer u een product koopt van Mirmakery bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen en delen wij uw gegevens met derden zoals de online diensten voor het versturen van nieuwsbrieven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals software leveranciers. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd). De partijen, zoals hierboven genoemd, waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven, kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europees Unie (EU), waar mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming wordt geboden dan in Nederland. In dat geval wordt ervoor gezorgd dat er passende maatregelen worden genomen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Zoals, maar niet uitsluitend, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens bij eventuele medewerkers van Mirmakery. Verder proberen wij ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens via info@mirmakery.nl.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft het recht:
o op informatie en inzage van uw gegevens;
o op verbetering van uw persoonsgegevens;
o op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
o op beperking van de verwerking;
o van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
o uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, klik hier.
Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Up-to-date en contact
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring , dan kunt u een e-mail sturen naar info@mirmakery.nl.